PENTART tinte uz spirta bāzes, grape leaf, 20 ml, Nr.21035

 

PENTART tinte uz spirta bāzes, grape leaf, 20 ml, Nr.21035

2,25 EUR
Kods: 5001140010002
Krāsa: 
Grape leaf
Ražotājs: 
Ungārija
Svars: 28 g
Iepakojuma izmērs: 14 cm × 5.5 cm × 2.5 cm
Svītrkods: 
5997412770957
Apraksts: 

PENTART tinte uz spirta bāzes, grape leaf, 20 ml, Nr.21035

Ātri žūstoša, skābes nesaturoša tinte uz spirta bāzes. Krāsu toņi ir sajaucami savā starpā.
Lai padarītu toņus caurspīdīgākus izmantojiet PENTART tintes šķīdinātāju/atšķaidītāju.
Ļoti viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem., karstām virsmām, dzirkstelēm,
atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
Nodrošināties pret statiskās enerģijas izstādi.
Izvairīties ieelpot putekļus/ dūmus/ gāz/ miglu/ izgarojumus/ smidzinājumu.

IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt
netraucētu elpošanu. SASKARE AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes.
Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Satur etanolu, izobutil metil ketonu un 2- (propiloksi) etanolu.